Algemene Voorwaarden

# 1 Toepasselijkheid

 1. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de exploitant van deze shop en zijn klanten, die via deze internetshop tot stand zijn gekomen, zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden in de versie, welke op het moment van den bestelling geldig was, van toepassing.
 2. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden teruggewezen.

# 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Door uw bestelling maakt u een bindende offerte om een overeenkomst met ons te sluiten. Door toezending van een opdrachtbevestiging per mail aan u of door levering van de bestelde goederen kunnen wij deze offerte aanvaarden. Allereerst ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling per email naar uw opgegeven emailadres (zogeheten orderbevestiging/). Een koopovereenkomst komt echter pas door ontvangst van de opdrachtbevestiging per email aan u of door levering van de bestelde goederen tot stand.
 2. De tekst van uw bestelling wordt door ons opgeslagen. U kunt deze vóór de verzending van uw bestelling aan ons afdrukken, doordat u bij de laatste stap van de bestelling op “printen” klikt. Wij sturen u bovendien een bestelbevestiging en een opdrachtbevestiging met alle bestelgegevens en onze algemene voorwaarden aan het door u vermelde e-mailadres.

# 3 Inhoud van de prestatie/Leveringsvoorwaarden

Inhoud van de prestatie is het ter beschikking stellen van de bestelde goederen af fabriek (haalschuld).

Indien niet iets anders is overeengekomen, geschiedt  de levering naar het door de besteller vermelde leveringsadres. Voor het geval dat er vermeldingen op de website met betrekking tot de verkrijgbaarheid van producten staan, maken wij erop attent dat alle vermeldingen met betrekking tot verkrijgbaarheid, verzending en bezorging van een product slechts indicaties  van vermoedens en richtwaarden streefdata zijn. Het zijn geen bindende c.q. gegarandeerde verzend- of leveringsgegevens.

Leveringen worden bezorgd in Nederland.

# 4 Prijzen, verzendkosten, retourzendingskosten in het geval van herroeping

 1. Alle prijzen zijn eindprijzen. Daarin is de telkens toepasselijke belasting toegevoegde waarde in begrepen.

Controleer alstublieft de prijzen als u uw bestelling afwerkt en voordat u de betaling verzorgd. Indien een product met een foutieve prijs staat vermeld en de juiste prijs hoger is dan de prijs op de website, zullen wij u vóór verzending van de goederen contacteren en aan u de keuze voorleggen om het product voor de juiste prijs te kopen of de bestelling te annuleren. Is de juiste prijs lager dan de vermelde prijs, zullen wij de lagere prijs in rekening brengen en u het product toesturen.

 1. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. De verzendkosten zijn vermeld in het bestelformulier en zijn afhankelijk van de gewenste wijze van verzending.

De verzendkosten zijn gebaseerd op de richtlijnen van de verzenddienstverlener, thans DHL en Post NL.  In het kader van de bestelling wordt automatisch rekening gehouden met de voor de klant voordeligste wijze van verzending.

 1. Indien u consument bent, heeft u een recht op herroeping conform de Algemene Voorwaarden.

Voor zover u van uw bestaand recht op herroeping gebruik maakt, nemen wij de kosten van de terugzending zoals omschreven in de toelichting op het herroepingsrecht voor onze rekening.

# 5 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen ons eigendom.

# 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt na keuze per Paypal, automatische incasso of Mulisafe-Pay. Wij behouden ons voor een bepaalde wijze van betaling uit te sluiten.
 2. Een klant die niet consument is moet het factuurbedrag vooruitbetalen.

# 7 Wettelijke garantie

 1. De wettelijke garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Op basis daarvan  heeft u voor een periode van twee jaar vanaf levering van de goederen rechten in het kader van de wettelijke garantie.
 2. Deze rechten houden in dat u reparatie of vervanging van het verkregen product kunt eisen, indien dit blijkt gebrekkig of niet conform de omschrijving te zijn. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn of niet zonder moeite gerepareerd of vervangen kunnen worden kunt u de terugbetaling of mindering van de koopsom eisen.
 3. Is het alsnog nakomen geschied door een vervangende levering, is de klant verplicht om het vooraf geleverde product binnen 30 dagen terug te sturen. De terugzending van de gebrekkige goederen moet volgens de wettelijke bepalingen gebeuren.
 4. De voorgenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in gevallen van schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na verstrekken van een [uitdrukkelijke] garantie voor de hoedanigheid van het product en in gevallen van arglistig verzwijgen van een gebrek.

.# 8 Gegevensbescherming

 1. Bij het onderhandelen over het afsluiten, het afsluiten, de afwikkeling en de terugafwikkeling van een koopovereenkomst worden door ons gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen geheven, opgeslagen en bewerkt. Bij een bezoek van ons internetaanbod worden het actuele door uw computer gebruikte ip-adres, datum en tijd, het browsertype en het besturingssysteem van uw computer en de door u bekeken pagina´s geprotocolleerd. Hiermee is het voor ons echter niet mogelijk om conclusies te trekken over persoonsgerelateerde gegevens hetgeen bovendien ook niet de bedoeling is. De persoonsgerelateerde gegevens die u ons bijvoorbeeld naar aanleiding van een bestelling of een e-mailbericht mededeelt (bijvoorbeeld uw naam en uw contactgegevens) worden alleen voor de correspondentie met u en alleen voor de doelen bewerkt verwerkt waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking heeft gesteld.

Wij geven uw gegevens alleen door aan het met de levering belaste verzendondernemen, voor zover dit voor de levering nodig is.

In het kader van de afwikkeling van de betaling geven wij uw betalingsgegevens door aan het met de betaling belaste kredietinstituut. Wij verzekeren u dat wij de gegevens met betrekking tot uw persoon  verder daarbuiten  niet aan derden zullen doorgeven

 1. Persoonsgerelateerde gegevens die ons via onze website medegedeeld zijn, worden slechts zolang opgeslagen totdat het doel bereikt is, waarvoor zij ons zijn toevertrouwd. Voor zover handels- en belastingrechtelijke opslatermijnen bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens tot aan de tien jaar bedragen.
 2. Indien u het met de opslag van de gegevens betreffende uw persoon niet meer eens bent of deze onjuist zijn geworden, zullen wij naar aanleiding van uw instructie, in het kader van de wettelijke bepalingen zorg dragen voor correctie of wissen van uw gegevens. Naar wens verkrijgt u gratis informatie over alle persoonsgerelateerde gegevens die wij met betrekking tot uw persoon hebben opgeslagen. Indien u vragen heeft over het heffen, verwerken of gebruiken van de gegevens met betrekking tot uw persoon zoals mededelingen aan derden, correctie, blokkeren of wissen van gegevens went u zich dan alstublieft aan onderstaand contactadres.
 3. Indien wij vanuit ons internetaanbod naar websites van derden verwijzen of verlinken kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de veiligheid van de gegevens op deze websites aanvaarden. Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de regelgeving omtrent de gegevensbescherming door derden, adviseren wij u om de desbetreffende aan u voorgelegde  verklaring ter zake de gegevensbescherming telkens afzonderlijk te checken.

 # 9 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde wijzigingen op de website, het regelwerk, en de voorwaarden, met inbegrip van de verkoopvoorwaarden, door te voeren.

Voor de bestelling gelden telkens de verkoopvoorwaarden, de contractuele voorwaarden en algemene voorwaarden die op het tijdstip van de bestelling geldig zijn.

Mocht een bepaling in deze verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of door een andere reden niet in de praktijk te brengen zijn, geldt deze bepaling als afscheidbaar en laat dit de geldigheid of toepasbaarheid van de overige regelingen onverlet.

# 10 Contactinformatie

Carola Elferink  Drielandweg 2 7581 PA LOSSER   Tel. 0638633558 email: info@dewolknot.nl

# 11 Herroepingsrecht voor consumenten

Indien u consument bent komt u het wettelijke herroepingsrecht toe waarover wij u in de bijgevoegde Informatie betreffend de uitoefening van het herroepingsrecht informeren.